Algemene voorwaarden

Artikel 1 — Definities

1.1 Seven Tea: onderdeel van Roeraade Consultancy B.V. gevestigd te Haarlem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 34147139.

1.2 Website: de website van Seven Tea www.seven-tea.com

1.3 Klant: iedere bezoeker van de website dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Seven Tea in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

Artikel 2 — Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Seven Tea en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Seven Tea en klant.

2.2 Indien de klant in zijn/haar opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van of niet voorkomen in deze algemene voorwaarden zijn deze voor Seven Tea slechts bindend indien en voor zover deze door Seven Tea uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard en getekend door de aandeelhouders.

2.3 Door het gebruik van de website van Seven Tea en/of het plaatsen van een bestelling worden de algemene voorwaarden van Seven Tea aanvaard.

Artikel 3 — Overeenkomt

3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van de klant van het aanbod van Seven Tea en het voldoen aan de daarbij door Seven Tea gestelde voorwaarden die tijdens het bestelproces ter hand worden gesteld.

3.2 Seven Tea kan om de navolgende redenen bestellingen annuleren of een bestelling niet aanvaarden:
indien sprake is van een technische fout en/of een typografische fout in de prijzen of in de andere gegevens van de producten die op het moment van de bestelling op de website staan vermeld,
indien de bestelde producten niet beschikbaar c.q. niet op voorraad zijn, indien door Seven Tea wordt geconstateerd dat de bestelling frauduleus kan zijn,
indien er redenen zijn die erop duiden dat de klant minderjarig is,
indien Seven Tea de bestelling niet op het opgegeven afleveradres heeft kunnen bezorgen. Seven Tea zal de eventueel betaalde bedragen dan volledig terugbetalen.

Artikel 4 — Prijzen en informatie

4.1 Alle op de website en in andere van Seven Tea afkomstige materialen vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief btw, tenzij anders vermeld.

4.2 Indien er verzendkosten worden gerekend zal dit duidelijk voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld. Deze kosten zullen in het bestelproces apart of niet apart worden weergegeven. Verzendkosten zullen in geen geval achteraf en na de overeenkomst berekend worden.

4.3 De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Seven Tea kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van Seven Tea afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van eventuele typefouten. Producten kunnen enigszins afwijken van de op website opgenomen afbeeldingen.

Artikel 5 — Betaling

5.1 De klant dient betalingen aan Seven Tea te voldoen volgens de in de bestelprocedure dan wel op de website aangegeven betaalmethoden.

5.2 Seven Tea is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten totdat de klant de betalingsverplichting volledig is nagekomen.

Artikel 6 — Levering

6.1 Op de website wordt aangegeven binnen welke termijn de producten worden geleverd. De genoemde levertijden zijn slechts een indicatie en gelden nimmer als fatale termijn. Indien er geen levertermijn is overeengekomen of vermeld, dan zullen de producten in ieder geval binnen 30 dagen worden geleverd.

6.2 De klant is verplicht om de persoonsgegevens juist in te vullen. Dit om incidenten bij de bezorging, zoals verkeerde adressen, onmogelijkheid om iemand op het adres aan te treffen te voorkomen.

Artikel 7 — Herroepingsrecht

7.1 De klant heeft het recht om de overeenkomst met Seven Tea binnen een termijn van 14 kalenderdagen na aflevering van het product zonder opgave van redenen kosteloos te ontbinden.

7.2 Als de klant gebruik wil maken van het herroepingsrecht, moet de klant dit binnen 14 kalenderdagen schriftelijk kenbaar maken aan Seven Tea door een e-mail te sturen naar webstore@seven-tea.com met het bestelnummer.

7.3 De klant dient het product zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 14 dagen nadat de klant schriftelijk heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht retour te sturen in de originele staat en verpakking en conform de door Seven Tea verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De producten kunnen worden geretourneerd naar het volgende adres: Seven Tea, Oostenrijklaan 18, 2034 BH, Haarlem, Nederland.

7.4 Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het product kan alleen worden geretourneerd indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
het product is ongebruikt,
het product is ongeopend,
het product is compleet,
het product is onbeschadigd.

7.5 De verzendkosten voor het retourneren van het product komen voor rekening van de klant.

7.6 Indien de klant gebruikmaakt van het herroepingsrecht zal Seven Tea alle door de klant betaalde bedragen aan de klant terugbetalen. De retourkosten voor het terugzenden van het product komt voor rekening van de klant.

7.7 De terugbetaling vindt plaats binnen 14 dagen vanaf de datum waarop de klant heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht. Seven Tea is gerechtigd de terugbetaling uit te stellen totdat Seven Tea het product retour heeft ontvangen en gecontroleerd heeft.

7.8 Voor de terugbetaling gebruikt Seven Tea hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant

Artikel 8 — Klachtenprocedure

8.1 Seven Tea doet er alles aan om de geplaatste bestellingen foutloos en tijdig af te leveren. Klachten over de bestelling, aflevering of over de geleverde producten dienen door de klant op verval van recht tot reclameren binnen 30 dagen na aflevering aan Seven Tea schriftelijk te worden gemeld.

8.2 Seven Tea is niet tot nakoming gehouden en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien de bestelling door overmacht niet, niet juist of niet volledig aan de klant kan worden geleverd.

Artikel 9 — Intellectuele eigendomsrechten

9.1 De intellectuele eigendomsrechten betreffende de website en alle andere van Seven Tea afkomstige materialen, waaronder mede begrepen auteursrechten op logo’s, slogans, afbeeldingen, foto’s en overig beeldmateriaal berusten bij Seven Tea of door Seven Tea ingeschakelde derden.

9.2 Bezoekers van de website zijn niet gerechtigd om enige inhoud van de website dan wel andere van Seven Tea afkomstige materialen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Seven Tea, op welke wijze dan ook, geheel of gedeeltelijk, aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken of te hergebruiken.

Artikel 10 — Persoonsgegevens

10.1 De klant is zich er van bewust dat er bepaalde persoonsgegevens worden verstrekt aan Seven Tea indien er online bestellingen worden geplaatst.

10.2 De verwerking van persoonsgegevens gebeurt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBO).

10.3 Met het akkoord gaan van deze algemene voorwaarden geeft de klant aan Seven Tea toestemming tot verwerking van zijn/haar persoonsgegevens in verband met gebruik voor commerciële doeleinden van Seven Tea.

Artikel 11 — Geschillen

11.1 Iedere rechtsverhouding met Seven Tea wordt beheerst door Nederlands recht.